Kumpulan Doa Doa Lengkap - KUMPULAN DOA DOA ISLAM SEHARI HARI,Kumpulan Doa Dalam Alquran Hadits Indonesia

BUKU KUMPULAN DO'A

DALAM ALQUR'AN & HADIS

SAID BIN ALI AL-QAHTHANI

Terjemah:MAHRUS ALI

Koreksi dan Penulisan Ulang: Abdullah Khaidhir, Lc Fir'adi Nasruddin, Lc - Erwandi Tarmizi


PRAKATA PENERJEMAH


Bismillahirrahmaanirrahiim

Kami panjatkan rasa syukur Al Hamdulillah kehadirat Allah Yang Maha Tinggi. Dan kami haturkan shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik hingga hari kiamat.

Wa ba’du:

Telah banyak buku do’a yang tersebar di tengahmasyarakat Islam. Ada yang berpedoman dengan ajaran Al-Qur’an, Sunnah, atau lainnya. Kadang masyarakat awam tidak dapat membedakan antara do’a yang sejalan dengan ajaran Nabi dan mana yang tidak. Sedangkan do’a yang tidak berdasarkan ajaran Nabi, ada yang berbau syirik, menyesatkan dan terkadang dapat menghapus aqidah Islam secara total.

H. Mahrus Ali

DAFTAR ISI

Prakata Penerjemah

Daftar Isi

Mukadimah Penyusun

Keutamaan Dzikir1 Bacaan ketika bangun dari tidur

2 Do’a ketika mengenakan pakaian

3 Do’a mengenakan pakaian baru

4 Do’a untuk orang yang mengenakan pakaian baru

5 Bacaan ketika menaggalkan pakaian

6 Doa masuk WC

7 Doa keluar dari WC

8 Bacaan sebelum wudhu’

9 Bacaan setelah wudhu’

10 Bacaan ketika keluar rumah

11 Bacaan apabila masuk rumah

12 Do’a pergi ke masjid

13 Do’a masuk masjid

14 Do’a keluar dari masjid

15 Bacaan ketika mendengar adzan

16 Do’a istiftah

17 Do’a ruku’

18 Do’a bangun dari ruku’

19 Do’a sujud

20 Do’a duduk antara dua sujud

21 Do’a sujud tilawah

22 Tasyahud

23 Membaca shalawat Nabi setelah Tasyahud

24 Do’a setelah tasyahud akhir sebelum Salam

25 Dzikir setelah shalat

26 Do’a shalat istikharah

27 Dzikir pagi dan petang

28 Dzikir menjelang tidur

29 Do’a jika terbangun pada malam hari

30 Do’a apabila ada yang menakutkan dalam tidur

31 Apa yang dilakukan jika bermimpi Buruk

32 Do’a qunut witir

33 Dzikir setelah salam shalat witir

34 Do’a saat gundah dan berduka

35 Do’a untuk kesedihan yang mendalam

36Do’a saat bertemu musuh dan Penguasa

37 Do’a saat takut menghadapi penguasa Dzalim

38 Do’a atas musuh

39 Do’a saat takut terhadap suatu kaum / Kelompok

40 Do’a bagi yang mengalami keraguan dalam iman

41 Do’a agar dapat melunasi hutang

42 Do’a saat ragu dalam shalat dan Bacaannya

43 Do’a orang yang mengalami kesulitan

44 Ucapan orang yang melakukan dosa

45 Do’a mengusir setan dan bisikannya

46 Do’a saat mengalami sesuatu yang tidak diinginkan

47 Ucapan bagi orang yang mendapatkan kelahiran dan jawabannya

48 Do’a perlindungan bagi anak

49 Do’a kepada orang yang sakit

50 Keutamaan mengunjungi orang sakit

51 Do’a orang sakit yang tidak bisa Sembuh

52 Membimbing (talqin) orang yang Sekarat

53 Do’a saat terkena musibah

54 Do’a saat memejamkan mata mayat

55 Do’a shalat jenazah

56 Do’a untuk mayat anak kecil

57 Do’a ta’ziah

58 Bacaan saat memasukkan mayat ke liang kubur

59 Do’a setelah mayat dimakamkan

60 Do’a ziarah kubur

61 Do’a apabila ada angin ribut

62 Do’a saat mendengar petir

63 Do’a untuk minta hujan

64 Do’a apabila hujan turun

65 Bacaan setelah hujan turun

66 Do’a agar hujan berhenti

67 Do’a melihat bulan sabit

68 Do’a ketika berbuka bagi orang yang Berpuasa

69 Do’a sebelum makan

70 Do’a setelah makan

71 Do’a tamu untuk orang yang menjamu Makan

72 Do’a untuk orang yang memberi minum

73 Do’a apabila berbuka di rumah orang Lain

74 Do’a orang yang berpuasa apabila diajak makan

75 Ucapan orang yang puasa bila dicaci

76 Do’a apabila melihat permulaan buah

77 Do’a ketika bersin

78 Bacaan bila orang kafir bersin kemudian memuji Allah

79 Do’a kepada pengantin

80 Do’a pengantin kepada dirinya

81 Do’a sebelum bersetubuh

82 Do’a ketika marah

83 Do’a apabila melihat orang yang mengalami cobaan

84 Bacaan dalam majelis

85 Do’a pelebur dosa majelis

86 Do’a kepada orang yang berkata: Ghafarallaahu laka

87 Do’a untuk orang yang berbuat kebaikan padamu

88 Cara menyelamatkan diri dari Dajjal

89 Do’a kepada orang berkata: Aku mencintaimu karena Allah

90 Do’a kepada orang yang menawarkan hartanya untukmu

91 Do’a untuk orang yang meminjami ketika membayar hutang

92 Do’a agar terhindar dari syirik

93 Do’a untuk orang yang mengatakan: Baarakallahu fiika

94 Do’a menolak firasat buruk / sial

95 Do’a naik kendaraan

96 Do’a bepergian

97 Do’a masuk desa atau kota

98 Do’a masuk pasar

99 Do’a apabila binatang tunggangan Tergelincir

100 Do’a musafir kepada orang yang Ditinggalkan

101 Do’a orang mukim kepada musafir

102 Takbir dan tasbih dalam perjalanan

103 Do’a musafir ketika menjelang Subuh

104 Do’a apabila mendiami suatu tempat, baik dalam bepergian atau tidak

105 Do’a apabila pulang dari bepergian

106 Bacaan apabila ada sesuatu yang menyenangkan atau menyusahkan

107 Keutamaan membaca shalawat

108 Menyebarkan salam

109 Apabila ada orang kafir mengucapkan Salam

110 Petunjuk ketika mendengar kokok ayam dan ringkikan keledai

111 Petunjuk apabila mendengar anjing Menggonggong

112 Mendo’akan kepada orang yang anda Caci

113 Apabila memuji temannya

114 Bacaan bila dipuji orang

115 Bacaan talbiyah

116 Bertakbir pada setiap datang ke rukun Hajar Aswad

117 Do’a antara rukun Yamani dan Hajar Aswad

118 Bacaan ketika di atas bukit Shafa dan Marwah

119 Do’a pada hari Arafah

120 Bacaan di Masy’aril Haram

121 Bertakbir pada setiap melempar Jumrah

122 Bacaan ketika kagum terhadap sesuatu

123 Yang dilakukan

124 Bacaan dan perbuatan apabila merasa sakit pada anggota badan

125 Bacaan apabila takut mengenai sesuatu dengan matanya

126 Bacaan ketika takut

127 Bacaan ketika menyembelih kurban

128 Bacaan untuk menolak gangguan setan

129 Istighfar dan taubat

130 Keutamaan tasbih, tahmid, tahlil dan Takbir

131 Bagaimana cara Nabi membaca Tasbih

132 Beberapa adab dan kebaikan

KEUTAMAAN BERDZIKIR


Allah berfirman:
“Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu (dengan memberikan rahmat
dan pengampunan). Dan bersyukurlah kepada-Ku,serta jangan ingkar (pada nikmat-Ku)” (QS. Al Baqarah: 152)
“Hai orang-orang yang beriman ber-dzikirlah yang banyak kepada Allah (dengan menyebut nama-Nya)”
(QS. Al Ahzaab: 41)
“Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, maka Allah menyediakan untuk mereka
pengampunan dan pahala yang agung” (QS. AlAhzaab: 35).
“Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimudengan merendahkan diri dan rasa takut (pada siksaan-Nya), tidak mengeraskan suara, di pagi dan sore hari. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai” (QS. Al A’raf: 205)


Rasulullah bersabda:

“Perumpamaan orang yang menyebut (nama) Tuhannya dengan orang yang tidak menyebut (nama)-
Nya, laksana orang hidup dengan orang yang mati ”.


Rasulullah juga bersabda:

“Perumpamaan rumah yang digunakan untuk zikir kepada Allah dengan rumah yang tidak digunakan
untuknya, laksana orang hidup dengan yang mati”.

Rasulullah juga bersabda:

1. HR. Bukhari dalam Fathul bari: 11/208.
2. HR. Muslim; 1/539.

“Maukah kamu, aku tunjukkan perbuatanmu yang terbaik, paling suci disisi rajamu (Allah), dan paling
mengangkat derajatmu; lebih baik bagimu dari infaq emas atau perak, dan lebih baik bagimu dari-pada
bertemu dengan musuhmu, lantas kamu memenggal lehernya atau mereka memenggal lehermu?”. Para shahabat yang hadir berkata: “Mau wahai Rasulullah!”. Beliau bersabda: “Dzikir kepada Allah yang Maha Tinggi”.


Allah Yang Maha Tinggi berfirman (Dalam hadits Qudsi):

“Aku terserah persangkaan hamba-Ku. Aku bersamanya (memberi rahmat dan membelanya) bila dia menyebut nama-Ku. Bila dia menyebut nama-Ku dalam dirinya, aku menyebut namanya pada diri-Ku. Bila dia menyebut nama-Ku dalam perkumpulan orang banyak, Aku menyebutnya dalam perkumpulan yang lebih banyak dari mereka. Bila dia mendekat kepada-Ku sejengkal (dengan melakukan amal shaleh atau berkata baik), maka Aku mendekat kepadanya sehasta. Bila dia mendekat kepada-Ku sehasta, maka Aku mendekat kepadanya sedepa. Bila dia datang kepada-Ku dengan berjalan (biasa), maka Aku mendatanginya dengan berjalan cepat (lari)”. . Shahih Tirmidzi: 3/139, Ibnu Majah: 2/316.

“Dari Abdullah bin Busr dia berkata:Sesungguhnya seorang laki-laki berkata: “Wahai Rasulullah! sesungguhnya syari’at Islam telah banyak aku terima, oleh karena itu, beri tahulah aku sesuatu hal buat peganganku”. Beliau bersabda: “Tidak hentihentinya lidahmu basah karena dzikir kepada Allah (lidahmu selalu mengucapkannya) ”.

“Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al Quran, akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan akan dilipatkan sepuluh semisalnya. Aku tidak berkata: Alif Laaam Miim, satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf ”.


4. HR. Bukhari: 8/171 dan Muslim: 4/2061, lafadz hadits ini dalam shahih Bukhari.
5. Shahih Tirmidzi: 3/139 dan shahih Ibnu Majah: 2/317.
6. HR.Tirmidzi 5/458, lihat Shahih Tirmidzi 3/9.


“Dari Uqbah bin Amir berkata: “Rasulullah keluar, sedangkan kami berada di serambi masjid (Madinah). Lalu beliau bersabda: “Siapakah diantara kamu yang senang berangkat pagi setiap hari ke Buthan atau Al Aqiq, lalu kembali dengan membawa dua unta yang besar punuknya tanpa mengerjakan dosa dan memutus silaturrahmi?” kami (yang hadir) berkata: “Yaa kami senang ya Rasulullah!”, lalu beliau bersabda: “Seseorang di antara kamu berangkat pagi ke mesjid, lalu mengajar atau membaca dua ayat Al Qur’an, hal itu lebih baik baginya daripada dua unta. Dan (bila mengajar atau membaca) tiga (ayat) akan lebih baik daripada memperoleh tiga (unta). Dan (bila membaca atau mengajar) empat ayat akan lebih baik baginya daripada memperoleh empat (unta) dan dari seluruh bilangan unta”.


Rasulullah bersabda: HR. Muslim: 1/553.


“Siapa yang duduk di suatu tempat, lalu tidak berdzikir kepada Allah di dalamnya, maka dia akan mendapat sesuatu yang tidak disenangi dari Allah. Barang siapa yang berbaring di suatu tempat, lalai tidak berdzikir kepada Allah, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak disenangi dari Allah”.
“Apabila suatu kaum duduk di majlis, lantas tidak berdzikir kepada Allah dan tidak membaca shalawat kepada Nabi-Nya, niscaya mereka mendapat sesuatu yang tidak disenangi dari Allah. Apabila Allahberkehendak, maka Dia akan menyiksa mereka; dan apabila tidak, Allah akan mengampuni dosa mereka”.

“Setiap kaum yang berdiri dari suatu majlis, yang mereka tidak berdzikir kepada Allah di dalamnya, maka mereka laksana berdiri dari bangkai keledai dan mereka akan menyesal (di hari kiamat) ”.

8. HR. Abu Daud: 4/264, Lihat Shahih Jami’ :5/342
9. Shahih Tirmidzi: 3/140.
Silahkan download dibawah:
DOWNLOAD E BOOK PDF

Related Post:

1 komentar:

Indandiar Alifah Wati mengatakan...

asalamualaikum, saya ingin mengetahui doa agar qita di mudahkan melewati jembatan sirotol mustaqim di akhirat, terimakasih sebelumnya.

Posting Komentar